🌟🌟RA QUÂN NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN🌟🌟

Ngày 05/6/2021, Cụm thi đua số 2  trực thuộc Huyện Đoàn Lộc Ninh( Chi đoàn MG Hướng Dương, Đoàn xã Lộc Thạnh, Đoàn xã Lộc Thiện, Đoàn xã  Lộc Tấn, Đoàn xã Lộc Thái, Đoàn thị trấn Lộc Ninh và chi đoàn Công an huyện Lộc Ninh) tổ chức ra quân ngày thứ bảy tình nguyện

🌟🌟RA QUÂN NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN🌟🌟
Ngày 05/6/2021, Cụm thi đua số 2  trực thuộc Huyện Đoàn Lộc Ninh( Chi đoàn MG Hướng Dương, Đoàn xã Lộc Thạnh, Đoàn xã Lộc Thiện, Đoàn xã  Lộc Tấn, Đoàn xã Lộc Thái, Đoàn thị trấn Lộc Ninh và chi đoàn Công an huyện Lộc Ninh) tổ chức ra quân ngày thứ bảy tình nguyện
"CHIẾN SĨ CHUNG TAY GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" cho người dân, đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế tại 2 điểm công an huyện Lộc Ninh và xã Lộc Thiện.

Một số hình ảnh ngày thứ bảy tình ngyện