Chuẩn bị chào đoán năm học mới nhà trường tiến hành dọn dẹp, tổng vệ sân trường, các lớp để chào đón các bạn đến trường năm học 2021-2022

Chuẩn bị chào đoán năm học mới nhà trường tiến hành dọn dẹp, tổng vệ sân trường, các lớp để chào đón các bạn đến trường năm học 2021-2022

Một số hình ảnh buổi lao động