Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

    UBND HUYỆN LỘC NINH          COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG MG HƯỚNG DƯƠNG                                        Đoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

    
   
  

 

      Soá:      /KH - TrMGHD                               Loäc Thạnh, ngaøy 22 thaùng 03 naêm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thực hiện công văn số 73/CV- PGD&ĐT Huyện Lộc Ninh ngày 12/4/2022 của PGD&ĐT Huyện Lộc Ninh v/v triển khai kế hoạch tuyên truyền, quy phạm pháp luật kỳ 4trong các đơn vị trường học năm 2022;

Thực hiện công văn số 72/CV- PGD&ĐT Huyện Lộc Ninh ngày 12/4/2021 của PGD&ĐT Huyện Lộc Ninh v/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật học năm 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế, trường mẫu giáo Hướng Dương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cho cán bộ giáo viên, nhân viên về phổ biến giáo dục pháp luật và văn bản (quy phạm pháp luật năm)2022 của trường như sau: 

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1.  Mục đích

            - Tiếp tục thực hiện các công văn của sở GD&ĐT: Công văn số 695/SGDĐTTTrKĐCLGD ngày 19/3/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 284/SGDĐT TTr ngày 29/01/2021; Công văn số 1401/SGDĐT – TTr ngày 14/5/2021 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

            -  Tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của các cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp, các VBQPPL của các cấp có thẩm quyền được tuân thủ và chấp hành đúng quy định.

            -  Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm của việc tự học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC), người lao động,. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GDĐT.

   - Xây dựng ý thức tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống và công tác giảng dạy của cán bộ GVNV trong nhà trường.

            2.  Yêu cầu:  

            -  Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với công tác xây  dựng, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật. Nội dung PBGDPL bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT, gắn với việc tiếp tục tập trung thực hiện; tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

            -  Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho giáo viên, phụ huynh học sinh; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động và các phong trào thi đua lớn của ngành, địa phương trong năm 2022. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng (nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên).

            -  Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

            II.  NHIỆM VỤ CHUNG

            1. Đổi mới phương pháp giảng dạy các hoạt động, ưu  tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho dạy; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống thực tiễn trong giảng dạy.

            2.  Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật,  kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do cấp trên tổ chức. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý giáo dục, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

            3. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, nhà giáo, học sinh, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

            4.  Tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác PBGDPL.

            5.  Đa dạng hóa các loại hình PBGDPL; tăng cường ứng dụng  công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới.           

            III.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ

            1.  Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022.

            2.  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 695/SGDĐTTTrKĐCLGD ngày 19/3/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 284/SGDĐT TTr ngày 29/01/2021; Công văn số 1401/SGDĐT – TTr ngày 14/5/2021 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

            -  Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của nhà trường; tập trung vào các Luật, Pháp lệnh, văn bản  mới ban hành hoặc thông qua năm 2021 và năm 2022; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh quan trọng, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các văn bản pháp luật khác có liên quan như: cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

            -  Tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế  -  xã hội của huyện; chính sách pháp luật của  huyện  liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo,

            - Thời gian thực hiện: cả năm

            3.  Tuyên truyền, phổ biến định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội

            -  Trong quá trình thi hành pháp luật cần kịp thời rà soát, nắm bắt những nội dung pháp luật được người dân, tổ chức quan tâm, vướng mắc hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện pháp luật để giải đáp, tuyên truyền, đối thoại, làm rõ để người dân,  tổ chức hiểu và chấp hành nghiêm túc, đồng thời có đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có giải pháp thực thi hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế; kết hợp tuyên truyền, vận động, thuyết phục thực hiện pháp  luật trong quá trình thực thi công vụ.

            - Thời gian thực hiện: cả năm.

            4.  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

            - Tăng cường truyền thông về PBGDPL, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập trung trọng tâm vào  Cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật; đổi mới, cải tiến chuyên mục PBGDPL trên Trang tin thông tin điện tử của trường; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác PBGDPL.

            - Thời gian thực hiện: cả năm.

5.  Tuyên truyền phổ biến PBGDPL Đối với cán bộ giáo viên nhân viên:

   - Năm 2022, Nhà trường tập trung tuyên truyền PBGDPL đối với CBGVNV và người lao động về các văn bản pháp luật mới ban hành, những chủ trường, chính sách, văn bản pháp luật của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các nghị quyết của HĐND, UBND các cấp. Các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhà trường, của CBGVNV, các nội dung khác theo kế hoạch của ngành học.

- Phổ biến, quán triệt các văn bản về chống tham nhũng, luật phòng chống tham nhũng, luật khiếu nại, tố cáo, pháp luật về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo. kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 01/03/2021 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện công tác PBGDPL năm 2021; 72/CV- PGD&ĐT Huyện Lộc Ninh ngày 12/4/2021 của PGD&ĐT Huyện Lộc Ninh v/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật học năm 2022;

            - Thời gian thực hiện: cả năm.

            IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

            - Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL trích từ nguồn ngân sách hàng năm của đơn vị. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành bảo đảm cho công tác PBGDPL.

            V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            -  Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2022.

            -  Báo cáo công tác PBGDPL theo quy định của cấp trên.

            Trên đây là Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2022 của  trường MG Hướng Dương Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cán bộ giáo viên nghiêm túc thực hiện PBGDPL năm 2022 đạt hiệu quả cao ./.                                                                                    

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;(B/c)

- Các tổ CM: (Th/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Dương Thị Phương Lan