Ngày 04/02/2020 Trường Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức dọn vệ sinh môi trường, lớp học để phòng chóng dịch 

Ngày 04/02/2020 Trường Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức dọn vệ sinh môi trường, lớp học để phòng chóng dịch