Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi, có trình độ tin học, phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Đảm bảo 100% GV trên chuẩn về trình độ đào tạo. Yêu cầu giáo viên phải thể hiện được sự sáng tạo, sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp trong dạy học và giáo dục trẻ.

100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định.

Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp khá, tốt trên 90%.

100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính.

Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 70%.